Δεματοποίηση

Σκουπίδια, αστικά και  βιομηχανικά απόβλητα  μπορούν  εύκολα να συμπιεστούν  σε ένα μέρος  του αρχικού όγκου  τους και  να περιτυλιχτούν  σε κυλινδρικά δέματα. Τα απορρίμματα, ανακυκλώσιμα ή  άλλα υλικά μετατρέπονται  σε εύκολα  χειριζόμενες  κιλυνδρικές  μπάλες. Το κινητό σύστημα δεματοποίησης μπορεί να μεταφερθεί εύκολα από τόπο σε τόπο. Αυτό δίνει μεγάλη ευελιξία για να χειριστεί κανείς μ...
Read More

Κινητό ΚΔΑΥ

Η αποτελεσματική ανακύκλωση στηρίζεται στην αποτελεσματική διαλογή. Ανακυκλώσιμα υλικά ταξινομούνται και ανακτώνται  από σύμεικτα  αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ) με  χειρο- διαλογή. Τα απόβλητα υλικά, απλώνονται αραιά σε ένα μεταφορική ταινία που κινείται μπροστά από  μια σειρά  εργαζομένων. Το  σύστημα  αποτελείται από Μεταφορικές ταινίες και κάδους  , μεταφέρεται εύκολα με φορτηγό, έτοιμο ν...
Read More

Κομποστοποίηση

Τα αστικά απόβλητα, όπως τα τρόφιμα, απόβλητα ζώων, απόβλητα ξύλου ή κλαδεμάτων  μετατρέπονται  σε υψηλής ποιότητας κομπόστ σε τοπικές μονάδες. χωρίς οσμές ή στραγγίσματα ή σκουπίδια στο περιβάλλον Σε ελεγχόμενες συνθήκες, Με μειωμένες απαιτήσεις χώρων Μέθοδος πλήρως επεκτάσιμη και προσαρμόσιμη στις ποσότητες Μετά την ανάμιξη των υλικών ώστε να  επιτύχουμε τη σωστή  αναλογία  ...
Read More

Επεξεργασία ΑΣΑ

Το  κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας  κινητό σύστημα είναι ευέλικτο,modular, επεκτάσιμο  και προσαρμόσιμo σε κάθε περίπτωση, κατάλληλο για οποιαδήποτε τοποθεσία και συνθήκες.Είναι μια δοκιμασμένη λύση για την ανάκτηση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) με χαμηλό κόστος επένδυσης και λειτουργικό κόστος, χωρίς  υπερβολικές επιβαρύνσεις για τους πολίτες ή το Δημόσιο. Η μέθοδος αποτρέπει το 7...
Read More